Đang tải dữ liệu...
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia xây dựng cơ chế khiếu nại và phản hồi (FGRM) cho vùng ER-P (IC-26)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

Cập nhật ngày:  20/09/2018

1. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới cho dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản viện trợ này để thanh toán hợp lệ cho gói thầu tư vấn cá nhân “Chuyên gia xây dựng cơ chế khiếu nại và phản hồi (FGRM) cho vùng ER-P”.


2. Mô tả chung về vị trí, nhiệm vụ: Chuyên gia xây dựng cơ chế khiếu nại và phản hồi (FGRM) cho vùng ER-P có nhiệm vụ Đề xuất, xây dựng được cơ chế giải quyết khiếu nại và phản hồi thông tin phù hợp với các quy định hiện hành của Việt Nam và Nhà tài trợ. Triển khai các hoạt động phổ biến, hướng dẫn văn bản quy định về cơ chế phản hồi, giải quyết khiếu nại trong thực hiện REDD+. Tổng thời gian huy động của dịch vụ tư vấn này là 06 tháng-người, dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 10 năm 2018 đến hết tháng 9 năm 2019.


3. Ban quản lý dự án Lâm nghiệp “dự án FCPF-2” mời các tư vấn cá nhân hợp lệ bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ. Các tư vấn quan tâm sẽ phải cung cấp hồ sơ lý lịch khoa học chứng tỏ tư vấn đủ năng lực để thực hiện dịch vụ tư vấn này.


4. Tư vấn cá nhân sẽ được lựa chọn phù hợp theo các tiêu chuẩn trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014.


5. Các tư vấn cá nhân quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết được trình bày trong tài liệu đính kèm này.


6. Các tư vấn cá nhân có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt Nam để lập hồ sơ lý lịch khoa học theo mẫu đính kèm. Thư bày tỏ quan tâm và hồ sơ lý lịch khoa học phải gửi tới địa chỉ dưới đây trước 10 giờ 00 ngày 28/9/2018.

- Ban quản lý dự án Lâm nghiệp - dự án FCPF-2.

- Địa chỉ: P.043, 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

- Tel: (+84) 4 3728 6495 Fax: (+84) 4 3728 6496

- Email: fcpf.pmu@vietnam-fcpf.vn


Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm từ 10h00 ngày 20/9/2018 đến trước 10 giờ 00 ngày 28/9/2018.