Đang tải dữ liệu...

FCPF-2: Cập nhật dữ liệu dự án

Cập nhật ngày:  14/11/2017
Ủy ban các Quốc gia Thành viên FCPF đã quyết định phân bổ kinh phí tài trợ bổ sung cho Việt Nam với số tiền 5 triệu Đô la Mỹ (US$5.000.000), để tiếp tục triển khai các hoạt động chuẩn bị sẵn sàng, theo đúng các điều khoản và điều kiện được quy định trong Nghị quyết PC/19/2015/4.

Các hợp phần của dự án:
Hợp phần 1: Các nghiên cứu phân tích và xây dựng năng lực để triển khai REDD+ hiệu quả ở cấp trung ương và cấp tỉnh.
Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật và chính sách về đổi mới công ty lâm nghiệp nhà nước, ban quản lý rừng phòng hộ theo hướng cung cấp dịch vụ REDD+; thu hút khu vực tư nhân tham gia và hỗ trợ Tăng cường thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT).
Hợp phần 3: Xây dựng Đánh giá Môi trường và Xã hội chiến lược (SESA), các chiến lược REDD+ cấp quốc gia và cấp tỉnh, tham vấn và sự tham gia của các bên liên quan.
Hợp phần 4: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án.

Các kết quả dự kiến của dự án:
Kết quả 1: Quản trị sẵn sàng REDD+ được xây dựng; Năng lực Ban Chỉ đạo REDD+ cấp quốc gia, cấp tỉnh và VRO được nâng cao; quyền chuyền giao các-bon được xây dựng.
Kết quả 2: Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ và các bên liên quan khu vực kinh tế tư nhân sẵn lòng tham gia thực hiện REDD+; Số lượng các Công ty Lâm nghiệp tham gia cổ phần hóa tăng lên; Quản trị rừng và FLEGT được cải thiện.
Kết quả 3: Khung bảo đảm an toàn cho thực hiện REDD+ được vận hành; Các biện pháp tránh hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực về môi trường, xã hội được thực hiện; các bên liên quan được tham vấn rộng rãi; CSOs được tham gia; FGRM được vận hành.
Kết quả 4: Số liệu, thông tin đáng tin cậy từ dự án về giảm phát thải, MRV, các kế hoạch/thông tin về kế hoạch chia sẻ lợi ích, các báo cáo được cập nhật.

Xin tham khảo đường link sau đây về những dữ liệu của dự án được cập nhật đến thời điểm hiện tại: