Đang tải dữ liệu...

FCPF-2: Họp Ban Chỉ đạo dự án

Cập nhật ngày:  12/01/2018
Ngày 10/01/2018, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) – Ông Hà Công Tuấn đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả thực hiện dự án năm 2017 và chỉ đạo nhiệm vụ của dự án năm 2018.


Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn chủ trì cuộc họp

Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo dự án FCPF-2, đại diện Lãnh đạo các vụ, tổng cục: Hợp tác quốc tế, Tài chính, Kế hoạch, Tổng cục Lâm nghiệp, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp. Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, Ban quản lý dự án FCPF-2 các cấp.

Sau khi nghe các báo cáo và phần phát biểu thảo luận của thành viên Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn kết luận:

Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017

Ban Chỉ đạo đánh giá cao kết quả đạt được và sự chỉ đạo và triển khai thực hiện dự án của Ban quản lý dự án FCPF-2 các cấp. Dự án chính thức triển khai vào quý II năm 2017 nhưng đã đạt được một số kết quả quan trọng và mang tính quyết định, tiền đề cho các hoạt động của các năm tiếp theo.


Dự án báo cáo kết quả thực hiện năm 2017

Kế hoạch thực hiện năm 2018

- Ban chỉ đạo cơ bản thống nhất với các nhóm hoạt động theo 4 hợp phần của Ban quản lý dự án đã đề xuất trong năm 2018. Trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch nên để mở, linh động cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu riêng trong lĩnh vực REDD+, đảm bảo bám sát theo Văn kiện dự án, tổng mức đầu tư và kết quả chủ yếu đã cam kết với nhà tài trợ.

- Dự án tập trung hỗ trợ hoàn thiện chính sách sau khi Luật Lâm nghiệp chính thức có hiệu lực, ưu tiên xây dựng một Nghị định riêng về thực hiện REDD+ tại Việt Nam hoặc tham mưu cho Chính phủ (Bộ trưởng) ra Quyết định về quyền các-bon/quyền giảm phát thải.

- Các hoạt động của REDD+ không thể tách rời mục tiêu trong Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững. Mặt khác REDD+ có phần mở rộng thêm là lượng hóa được lượng phát thải (bao gồm cả hấp thụ và tăng cường trữ lượng bể các bon) và các thể chế về quyền các-bon/quyền giảm phát thải.

- Hỗ trợ xây dựng điểm cho Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng trên địa bàn các tỉnh vùng dự án về thực hiện phương án quản lý rừng bền vững gắn với chứng chỉ rừng, truy xuất nguồn gốc gỗ.

- Bổ sung hoạt động tuyên truyền, chuẩn hóa các tài liệu (tờ rơi, phim tài liệu). Xây dựng kế hoạch cho hoạt động tuyên truyền, gắn tuyên truyền REDD+ với hoạt động quản lý bảo vệ rừng bền vững trên các đài truyền hình, chiến dịch tuyên truyền REDD+.

Các thành viên Ban chỉ đạo thảo luận, đóng góp ý kiến

Văn kiện Chương trình giảm phát thải

- Ban Chỉ đạo ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban quản lý dự án trung ương và đánh giá cao nỗ lực của các tập thể, chuyên gia tham gia xây dựng Văn kiện Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

- Đây là Chương trình REDD+ cấp vùng thí điểm đầu tiên trong việc chi trả theo kết quả, vốn đầu tư thực hiện Chương trình phải huy động từ nhiều nguồn lực khác nhau để thực hiện và cơ chế chi trả phải tuân thủ theo chính sách của nhà nước, được cơ quan có chức năng quản lý nhà nước trong Lâm nghiệp-Tổng cục Lâm nghiệp quản lý. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ là cơ quan Chủ quản Chương trình, quản lý chương trình cùng với các cơ quan đối tác. Bộ máy thực hiện sẽ được tinh giản, tập trung vào một đầu mối.

- Đề nghị dự án cập nhật một số thông tin về bộ máy tổ chức quản lý vào Văn kiện chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ theo hướng: Tổng cục Lâm nghiệp là chủ Chương trình, có Ban chỉ đạo Chương trình ở Trung ương và địa phương, Văn phòng quản lý Chương trình ở Trung ương và địa phương. Quyền giảm phát thải sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-cơ quan Chín h phủ đại diện, có một quỹ của nhà nước thuộc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng để tiếp nhận và thực hiện kế hoạch chia sẻ lợi ích.