Đang tải dữ liệu...

Quyết định Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện REDD+

Cập nhật ngày:  19/03/2018
Ngày 08/3/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 823/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển giai đoạn 2011-2020 và Văn phòng REDD+ Việt Nam (gọi tắt là Văn phòng Ban Chỉ đạo).

Vui lòng vào đây để xem nôi dung chi tiết của Quyết định.