Đang tải dữ liệu...

Họp tiểu nhóm kỹ thuật về chia sẻ lợi ích lần thứ 9

Cập nhật ngày:  02/08/2017
Mục tiêu cuộc họp:

- Cung cấp kết quả nghiên cứu mô hình quỹ Ủy thác tại Việt Nam làm cơ sở đề xuất mô hình Quỹ REDD+ Việt Nam.
- Hệ thống theo dõi diễn biến rừng và hệ thống quản lý thông tin về rừng do cộng đồng thực hiện
- Cập nhật việc thực hiện chia sẻ lợi ích REDD+ dự án SNRM

Để có thông tin chi tiết, xin mời quý vị xem Chương trình họp dự kiến.

Tài liệu cuộc họp: Click here

Quý vị quan tâm và mong muốn tham gia cuộc họp, vui lòng gửi thư xác nhận đăng ký tham dự (bao gồm tên, chức vụ, cơ quan, số điện thoại liên lạc, email) với Ông Cao Hải Thanh qua địa chỉ email caohaithanh@yahoo.com hoặc qua số điện thoại 02437245805 or 0914476622 trước ngày 1/8/2017