Đang tải dữ liệu...

Mạng lưới REDD làm việc theo các chủ đề, vì vậy các tiểu nhóm kỹ thuật được thành lập để hỗ trợ các hoạt động chuyên đề của mạng lưới REDD.

Ban đầu Tổ công tác kỹ thuật REDD có 13 thành viên bao gồm đại diện của Tổng cục Lâm nghiệp, Cơ quan đầu mối REDD Quốc gia (VNFOREST), Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, Đại học Lâm nghiệp, Cục Khí tượng biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Đối tác hỗ trợ ngành Lâm nghiệp, Chương trình hỗ trợ phát triển của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, GIZ, ICRAF và các chuyên gia từ Tổng cục Lâm nghiệp.  Tổ công tác kỹ thuật REDD không giới hạn số lượng thành viên tham gia.

Tổ công tác kỹ thuật REDD được chia thành các tiểu nhóm kỹ thuật như sau:

(i) Tiểu nhóm kỹ thuật Quản trị REDD+, tập trung vào các vấn đề quản trị REDD+, cơ cấu tổ chức và xây dựng năng lực; chính sách lâm nghiệp, quy định và quy chế lâm nghiệp; đầu mối liên kết với các cơ quan của chính phủ;

(ii) Tiểu nhóm kỹ thuật Đo lường, Báo cáo và Thẩm định tập trung vào các vấn đề về dự liệu rừng, điều tra rừng, quản lý dự liệu và Đo lường, Báo cáo và Thẩm định;

(iii) Tiểu nhóm kỹ thuật Cơ chế chia sẻ lợi ích REDD+ tập trung vào vấn đề nghiên cứu thành lập quỹ REDD+ Việt Nam;

(iv) Tiểu nhóm kỹ thuật Triển khai REDD+ tại địa phương tập trung vào các vấn đề triển khai REDD+ tại các huyện và cấp cộng đồng, xây dựng năng lực, hoạt động và các lựa chọn sinh kế thay thế và người dân tộc thiểu số;  

(v) Tiểu nhóm kỹ thuật Liên kết khối doanh nghiệp tập trung vào việc đóng góp trực tiếp cho quá trình xây dựng và thực hiện Chương trình, hình thành một số chính sách có liên quan.

(vi) Tiểu nhóm kỹ thuật Các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện REDD+ Điều phối hỗ trợ kỹ thuật cung cấp cho Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan trong việc triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ thúc đẩy những nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu đồng lợi ích về xã hội và môi trường thông qua REDD+ ở cấp quốc gia, tỉnh và địa phương.

Tải về: Các tiểu nhóm kỹ thuật của Mạng lưới REDD+