Home  |  Contact
  Vietnam   England
 
        Home -> News & Events -> Events

FCPF: Hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và REDD+ tại Đắk Nông

Thời gian: Ngày 21-22 tháng 08 năm 2014 Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông
Thời gian: Ngày 21-22 tháng 08 năm 2014
Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa, Đắk NôngMục tiêu hội thảo tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết về REDD+ và biến đổi khí hậu cho các chủ rừng và cộng đồng địa phương hướng tới chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại tỉnh.
Views: 44  -  LastUpdate: 22/08/2015

This website developed under the support of the UN-REDD Vietnam Programme and IKI-SNV project
© Copyright 2018 REDD+ Vietnam