Home  |  Contact
  Vietnam   England
 
        Home -> News & Events -> News

Thông báo kêu gọi ý tưởng dự án

Nhằm phát huy và hỗ trợ các sáng kiến địa phương trong việc bảo vệ môi trường, UNDP - GEF SGP tài trợ các dự án nhỏ của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức quần chúng (kinh phí tối đa cho mỗi dự án 50.000 USD).

Nhằm phát huy và hỗ trợ các sáng kiến địa phương trong việc bảo vệ môi trường, UNDP - GEF SGP tài trợ các dự án nhỏ của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức quần chúng (kinh phí tối đa cho mỗi dự án 50.000 USD). Các lĩnh vực ưu tiên của GEF bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu biến đổi khí hậu; hạn chế và ngăn ngừa suy thoái đất, và các vùng nước quốc tế.

Các tổ chức có nguyện vọng được tài trợ, xin vui lòng gửi thư điện tử đến địa chỉ gef-sgp-vietnam@undp.org để nhận thông tin chi tiết và mẫu đơn.

Hạn nộp ý tưởng dự án là ngày 30/11/2014 (ngày gửi được tính theo dấu bưu điện). UNDP-GEF SGP sẽ thông báo kết quả xét duyệt ý tưởng dự án trước ngày 31/1/2015. Các tổ chức có ý tưởng dự án được chấp thuận sẽ được xem xét để cấp kinh phí xây dựng dự án (tối đa 2.000USD) trong trường hợp có nhu cầu hỗ trợ.

Thông tin giới thiệu về UNDP - GEF SGP (Tải về)

Chương trình UNDP- GEF SGP Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Huyền, Điều phối viên quốc gia
Địa chỉ: 25-29 Phan Bội Châu, Hà Nội
ĐT: (04) 3942 1495 (số lẻ 255)
Trang tin điện tử: http://www.undp.org.vn

Views: 798  -  LastUpdate: 22/08/2015

This website developed under the support of the UN-REDD Vietnam Programme and IKI-SNV project
© Copyright 2018 REDD+ Vietnam